Yangjia Michuan Taijiquan –
Yang Family Hidden Tradition Taijiquan
A névről: Yangjia Michuan Taijiquan – ’Taijiquan a Yang család rejtett hagyományában’
A rejtett hagyomány vonala: Yang Luchan – Yang Jianhou – Zhang Qinlin – Wang Yen-nien

A hagyomány jelenlegi mestere: Wang Yen-nien (1914)
Nemzetközi központ: Taipei, Yen-nien Daoguan www.ymti.org
Amerikai szervezete: American Yangjia Michuan Taijiquan Association www.aymta.org
Európai szervezetei: Amicale du Yangjia Michuan Taijiquan http://taijiquan.free.fr
Collège Européen des enseignants du Yangjia Michuan Taijiquan
Magyarországi képviselete: YaMiTaH Tai Chi Barátok Egyesülete
(Röviden: YaMiTaH, azaz Yangjia Michuan Taijiquan Hungary)
http://yamitah.blogspot.com/
e-mail: yamitah@gmail.com

1 comment:

Anonymous said...

http://bloghelpdesk.blogspot.com/